08.03.2021 r. 

 

OŚWIADCZENIE SUEZ Zachód Sp. z o.o.  

 

W związku z nieprawdziwymi informacjami i insynuacjami, które zawierał program TVP1 Magazyn Śledczy Anity Gargas w dniu 4 marca 2021 r. oświadczamy, że spółka SUEZ Zachód, działająca m.in w Kartowicach gm. Szprotawa prowadzi swoją działalność w sposób zgodny ze wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa. Nieprawdziwymi są stwierdzenia, że na terenie instalacji w Kartowicach dochodzi do jakichkolwiek nieprawidłowości.

Z instalacji MBP w Kartowicach do Mirocina Dolnego trafia kompost o kodzie 19 05 03, wytwarzany wyłącznie z odpadów organicznych. Proces wytwarzania kompostu na terenie instalacji SUEZ Zachód w Kartowicach został szerzej przedstawiony na stronie: https://www.suez.pl

Program „Magazyn Śledczy TVP” zaprezentował działalność Spółki w niekorzystnym świetle, zestawiając ujęcia archiwalne instalacji i niedziałającego obecnie składowiska w Kartowicach.

W wyemitowanym materiale zmontowano ujęcia z różnych okresów, nie informując o tym widzów, co wywoływało u odbiorcy błędne przeświadczenie, iż zdjęcia przedstawiają aktualny stan obiektu. Materiał przedstawiony przez „Magazyn Śledczy TVP” zawierał również zdjęcia niezwiązane ze Spółką, choćby beczki po odpadach niebezpiecznych. Ujęcia eksploatowanego składowiska sprzed kilku lat, zaprezentowane w kontekście prowadzonej obecnie rekultywacji w Mirocinie Dolnym, prowadziły do wytworzenia niekorzystnego wizerunku instalacji i wywołania negatywnego wrażenia u postronnego widza. Działanie takie stoi w rażącej sprzeczności ze standardami rzetelności i staranności dziennikarskiej, których nie dochowano przy realizacji wyemitowanego programu. Należy przy tym podkreślić, że kilka dni temu nasze instalacje zostały ponownie sfilmowane na zlecenie redakcji TVP. Materiałów tych, jako nie pasujących do przewodniej tezy programu, nie wykorzystano jednak w reportażu. Składowisko w Kartowicach, gm. Szprotawa, którego zdjęcia wykorzystano w materiale, jest obecnie zamknięte i zrekultywowane zgodnie z przepisami prawa oraz planem rekultywacji, znajdując się pod stałym monitoringiem. Instalacje naszej Spółki realizują swoje wszystkie zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami w Polsce.

Mając na uwadze powyższe, kategorycznie nie zgadzamy się na szerzenie nieprawdziwych informacji na temat działalności naszej Spółki.

 

Zarząd Spółki SUEZ Zachód Sp. z o.o.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

26.02.2021 r.

  

 

 OŚWIADCZENIE SUEZ Zachód Sp. z o.o.

W związku z nieprawdziwymi informacjami podanymi podczas posiedzenia Rady Miasta, które odbyło się  w Kożuchowie w dniu 25.02.2021 r., oświadczamy, że spółka SUEZ Zachód, działająca m.in w Kartowicach gm. Szprotawa prowadzi swoją działalność w sposób zgodny ze wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa. Nieprawdziwymi są stwierdzenia, że na terenie instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Kartowicach dochodzi do jakichkolwiek nieprawidłowości.

Pragniemy podkreślić, że żadne z licznych kontroli m.in. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, które odbyły się na terenie Mirocina Dolnego nigdy nie wykazały nieprawidłowości w transportach z naszej Spółki. Wszystkie nasze transporty odpadów są rejestrowane zgodnie z wymaganym prawem w Bazie Danych o Odpadach.

Kategorycznie nie zgadzamy się na szerzenie nieprawdziwych informacji na temat działalności naszej Spółki.

 

Zarząd Spółki SUEZ Zachód Sp. z o.o.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

         

 

                                                                            26.07.2019 r.

 

 

OŚWIADCZENIE SUEZ Zachód Sp. z o.o.

 

SUEZ Zachód informuje o zakończeniu rekultywacji regionalnego składowiska odpadów w Kartowicach k. Szprotawy.

 

Po zakończeniu eksploatacji  regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) składowiska odpadów w Kartowicach k/Szprotawy we wrześniu 2018 r. i zgodnie z decyzjami organów administracji SUEZ Zachód przeprowadził rekultywację, która zakończyła się w maju 2019 roku.

W jej ramach wykonano m.in. prace profilowania skarp, uszczelnienia, które zapobiega przedostawaniu się wód deszczowych oraz ułożenie warstwy gleby dla rozwoju roślinności.

Rozpoczęła się faza poeksploatacyjna, podczas której Spółka będzie prowadzić nadzór środowiskowy byłego składowiska przez kolejne 30 lat. 

 

                                                                                       Zarząd Spółki SUEZ Zachód Sp. z o.o.
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                            

 

   02.06.2018 r. 


 

OŚWIADCZENIE SUEZ Zachód Sp. z o.o.

 

W związku  z  informacją  o  pożarze  składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Kartowicach k. Szprotawy, zarząd zarządzającej nim spółki pragnie poinformować:  

 

2 czerwca, o godzinie 6.40 profesjonalna ochrona obiektu dokonała obchodu i nie odnotowała żadnych niepokojących zjawisk. 25 minut później, o godzinie 7.05, od strony sąsiadującej ze składowiskiem drogi, pojawił się dym, i niemalże równocześnie, powiadomiona przez osobę trzecią, straż pożarna. Po niespełna godzinie sytuacja została opanowana i strażacy odjechali.

Z uwagi na stan prac na składowisku wykluczamy samozapłon. Dzisiejsze zdarzenie nie ma również nic wspólnego z próbą nielegalnego pozbycia się odpadów. W naszej ocenie jest to ewidentna próba wmanewrowania spółki w ogólnokrajową plagę pożarów  w  obiektach  gospodarki  odpadami, gdyż, w odróżnieniu do  opisywanego  w ostatnim czasie zjawiska, na składowisko w Kartowicach trafiają odpady, które są tu unieszkodliwiane. Jest to ostateczne miejsce ich przeznaczenia, nie są bowiem przeznaczone do recyklingu. Płonące w ostatnich tygodniach odpady palne i surowce wtórne nie znajdują swoich nabywców. m.in. z powodu braku instalacji do ich recyklingu. Nie może być mowy o korzyściach płynących ze spalenia odpadów na  składowisku   w    Kartowicach,   przeciwnie,   pożar   generuje   koszty  w   związku   z  zagrożeniem dla prowadzonych w obiekcie prac.

W związku z uzasadnionym podejrzeniem dokonania przestępstwa podpalenia składowiska, zarząd spółki, niezwłocznie, złoży stosowne doniesienie do Prokuratury Rejonowej w Żaganiu.

 

  

Zarząd Spółki SUEZ Zachód Sp z o.o.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

                                                   

 

       Kartowice, 2017r.

 

 

OŚWIADCZENIE SUEZ Zachód Sp. z o.o.

 

 W nawiązaniu do informacji pojawiających się w przestrzeni publicznej odnośnie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne będącego częścią instalacji zlokalizowanej w miejscowości Kartowice k. Szprotawy oświadczamy:

że w składowisko prowadzone jest zgodnie ze standardem eksploatacji dla tego typu instalacji w oparciu o przepisy prawa oraz posiada wymagane decyzje administracyjne. Instalacja od wielu lat poddawana jest regularnej  i szczegółowej kontroli - stosujemy się do wszelkich sugestii ze stron organów nas kontrolujących.

W obrębie instalacji dokonujemy regularnych analiz i prac mających na celu zminimalizowanie oddziaływania składowiska na środowisko. Uruchomiony został 24h system ochrony co ma na celu szybką reakcję w potencjalnych sytuacjach awaryjnych jak na przykład samozapłon, wejście zwierzyny czy osób niepowołanych na teren instalacji.

Mając na uwadze powyższe chcielibyśmy zapewnić, że Spółka prowadzi starania na rzecz, jak najmniejszej uciążliwości składowiska. Deklarujemy podejmowanie dalszych odpowiednich działań proekologicznych.

Jednocześnie pragniemy nadmienić, że w związku z prowadzeniem działalności w Zakładzie w Kartowicach, Spółka zatrudnia 15 pracowników oraz uiszcza wysokie podatki na rzecz gminy i województwa (w tym opłaty za korzystanie ze środowiska). Położenie składowiska na terenie Kartowic wpływa także na obniżenie opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonych przez mieszkańców gmin Szprotawa i Małomice.  

 

                                         Zarząd Spółki SUEZ Zachód Sp. z o.o

 


 
Copyright © SUEZ Zachód Sp. z o.o.
Realizacja: Verakom  projektowanie stron Nowy Sącz