OŚWIADCZENIE SUEZ ZACHÓD Sp. z o.o.
 
 
W nawiązaniu do informacji pojawiających się w przestrzeni publicznej odnośnie
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne będącego częścią
instalacji zlokalizowanej w miejscowości Kartowice k. Szprotawy oświadczamy:
 
że w składowisko prowadzone jest zgodnieze standardem eksploatacji dla tego typu
instalacji w oparciu o przepisy prawa oraz posiada wymagane decyzje
administracyjne. Instalacja od wielu lat poddawana jest regularnej i szczegółowej
kontroli - stosujemy się do wszelkich sugestii ze stron organów nas kontrolujących.
 
W obrębie instalacji dokonujemy regularnych analiz i prac mających na celu
zminimalizowanie oddziaływania składowiska na środowisko. Uruchomiony został
24h system ochrony co ma na celu szybką reakcję w potencjalnych sytuacjach
awaryjnych jak na przykład samozapłon, wejście zwierzyny czy osób niepowołanych
na teren instalacji.
 
Mając na uwadze powyższe chcielibyśmy zapewnić, że Spółka prowadzi starania na
rzecz, jak najmniejszej uciążliwości składowiska. Deklarujemy podejmowanie
dalszych odpowiednich działań proekologicznych.
 
Jednocześnie pragniemy nadmienić, że w związku z prowadzeniem działalności w
Zakładzie w Kartowicach, Spółka zatrudnia 15 pracowników oraz uiszcza wysokie
podatki na rzecz gminy i województwa (w tym opłaty za korzystanie ze środowiska).
Położenie składowiska na terenie Kartowic wpływa także na obniżenie opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonych przez mieszkańców gmin
Szprotawa i Małomice.
 
 
Zarząd Spółki
  SUEZ ZACHÓD
 
 
 

 


 
Copyright © SUEZ Zachód Sp. z o.o.
Realizacja: Verakom  projektowanie stron Nowy Sącz