KOMUNIKAT Zarządu SUEZ Zachód w sprawie postępowania UOKiK


  
SUEZ Zachód Sp. z o.o. jest wyspecjalizowaną firmą oferującą wywóz odpadów komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych oraz ich zagospodarowanie. Swoje zadania realizuje w obrębie Wrocławia, Poznania oraz Szprotawy na terenie której znajduje się składowisko odpadów przemysłowych i komunalnych.

Zakres wykonywanych usług:

1. ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

2. KOMPLEKSOWE ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH I NIEBEZPIECZNYCH

3. ODBIÓR SUROWCÓW WTÓRNYCH

4. ODBIÓR ODPADÓW POBUDOWLANYCH

5. CZYSZCZENIE SEPARATORÓW

6. UTRZYMANIE DRÓG I PLACÓW W CZYSTOŚCI

7. DORADZTWO EKOLOGICZNE

SUEZ jest częścią międzynarodowej Grupy SUEZ koncentrującej się na energetyce i ochronie środowiska. Długofalowy rozwój firmy opiera się na zaufaniu jakie mają do niej Klienci, akcjonariusze, pracownicy oraz partnerzy.

Dla utrzymania tego zaufania SUEZ prowadzi aktywną politykę opierającą się na trzech głównych założeniach:

  • SUEZ pragnie pozostać GRUPĄ, która nie uznaje kompromisów w dziedzinie ochrony środowiska, zmniejszając zanieczyszczenie naszej planety poprzez wysoki poziom świadczonych usług

  • SUEZ jest GRUPĄ, która tworzy i wprowadza do swoich spółek podstawy dobrego współżycia społecznego, stwarzając swoim pracownikom bezpieczne warunki pracy, umożliwiając im podnoszenie kwalifikacji zawodowych tak, aby mogli jak najlepiej sprostać stawianym przed nimi wyzwaniom, prowadząc działania edukacyjne, mające na celu uwrażliwienie mieszkańców na ochronę środowiska,

  • SUEZ pragnie pozostać GRUPĄ rentowną świadcząc usługi wysokiej jakości, wspólnie z Klientami realizując założone cele. Naszą ambicją jest, aby ta odpowiedzialna polityka połączona z działaniami zapewniającymi stały rozwój, była realizowana dla dobra naszych Klientów i całego społeczeństwa.

 

 

Administratorem danych osobowych jest SUEZ ZACHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, e-mail: suezwroclaw@suez.com ( zwana dalej Spółką). W Spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych - Olga Skotnicka, oraz zastępca Inspektora Ochrony Danych - Bartosz Migas, adres korespondencyjny: ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław, e-mail: iod.zachod@suez.com  Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie w art. 6 ust 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), tj.  w prawnie uzasadnionym interesie Spółki, rozumianym jako złożenie reklamacji/zwrotu. Dane osobowe dla celów wskazanych powyżej będą przetwarzane przez czas prowadzenia korespondencji tj. przyjęcia lub nie reklamacji/zwrotu, a w celach archiwizacyjnych - w terminie wymaganym przez prawo. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami przetwarzania. Każda Osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenie powierzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne.Copyright © SUEZ Zachód Sp. z o.o.
Realizacja: Verakom  projektowanie stron Nowy Sącz